Regulamin Przedszkola Niepublicznego Edukacyjne Centrum Dla Dzieci „Bajkowa Kraina”

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz podpisana przez rodziców i dyrektora przedszkola umowa o świadczeniu usług w przedszkolu.
 2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Z początkiem nowego roku przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z listy wychowanków roku poprzedzającego.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-17:00.
 4. W godzinach otwarcia placówki możliwa jest realizacja podstawy programowej z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz możliwością min. 5 godzinnego pobytu w przeznaczonych do nauki w salach przedszkolnych.
 5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
 6. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. W przypadkach losowych – osoby pełnoletnie przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
 9. Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola należy przekazać je nauczycielowi, aby mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
 10. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego a w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku w przeciągu 7 dni od momentu podpisania umowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez M.E.N. dla dzieci w wieku 3–7 lat.
 12. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłaty za podręczniki w terminie podanym przez dyrekcję Przedszkola.
 13. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /gimnastyka korekcyjna, basen / opłacane przez Rodziców.
 14. W przypadku, gdy przedszkole będzie organizowało uroczystość wymagającą większego nakładu środków finansowych (np. kupna prezentów wszystkim wychowankom) tak jak to jest w przypadku obchodów Dnia Dziecka, Mikołajek, Wigilii itp. istnieje możliwość dodatkowej zbiórki pieniędzy nie przekraczającej jednorazowo sumy 30 zł. na dziecko.
 15. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.
 16. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 11,00 zł. Zameldowana do godz. 8:00 danego dnia absencja dziecka w przedszkolu będzie uwzględniona w odliczeniu kosztów posiłków w następnym miesiącu.
 17. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową przyjęcia dziecka do przedszkola.
 18. Wysokość opłaty stałej obniża się o 150 zł jeżeli do przedszkola uczęszcza w tym samym czasie więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.
 19. Dyrektor placówki po uzgodnieniu z organem prowadzącym może obniżyć czesne za pierwszy miesiąc uczęszczania do przedszkola, o 70 % jeżeli dziecko zaczyna do niego uczęszczać w drugiej połowie miesiąca.
 20. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
  Bank PKO BP Bank Polski Oddział 1 w Radomsku nr konta:40 1020 3958 0000 9202 0123 5944. Nieterminowe uiszczanie należności (opłata nie wpłynęła na konto do 20 dnia danego miesiąca) jest podstawą do wypowiedzenia umowy przyjęcia dziecka do przedszkola z zachowaniem terminu wypowiedzenia oraz wiąże się ze skreśleniem z listy wychowanków.
 21. Jeżeli rodzic nie opłaci pobytu dziecka w przedszkolu w określonym terminie, zostaną naliczone odsetki do płacenia za każdy dzień zwłoki.
 22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola.
 23. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia.
 24. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.
 25. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.
 26. Regulamin zatwierdzony został na ogólnym zebraniu rodziców i jest wywieszony na tablicy informacyjnej oraz umieszczony na stronie Przedszkola.
 27. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia (tj. piątek). Wychowawca grupy może określić, jakich zabawek nie można przynosić, np.: drogocennych, militarnych, zagrażających bezpieczeństwu.