Regulamin Żłobka Edukacyjne Centrum Dla Dzieci „Bajkowa Kraina”

 

I Organizacja 
 1. Żłobek jest instytucją opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Żłobka.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia.
 5. Żłobek jest czynny w godzinach od 6.30 do 17.00. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka do godz. 20.00 za dodatkową opłatą.
 6. Należy zgłosić nieobecność dziecka do 8.00 rano.
 7. Dziecko należy odbierać do godz. 17.00, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z wychowawcą późniejsza godzina odbioru.
 8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Żłobka i potwierdzeniu na piśmie.
 9. Dziecko przyprowadzane do żłobka musi być zdrowe, tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
 10. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie, poduszkę, kocyk, prześcieradło, pieluchy, butelki do picia.
 11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
 12. W Żłobku jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
 13. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku (z wyłączeniem 10 dni)
 14. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy.
 15. Żłobek ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku. (opłata wnoszona przez Rodziców)

 

II  Zadania żłobka 
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
 5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
 8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Żłobka lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

 

III Prawa dziecka

 Dzieci w Żłobku mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania własności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

IV Prawa i obowiązki rodziców 
 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku.
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku (najpóźniej do 8.00 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i zadaniami żłobka,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Żłobka,
 • przebywania w Żłobku oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem,
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.